KYRKJEVAL 2023


Vil du ha eit godt råd?

Vil du vera med og gi HJELMELAND, FISTER ELLER ÅRDAL eit godt sokneråd? Eller kjenner du nokon som kan bli utfordra til å sitja i ditt sokneråd?

Til hausten er det kyrkjeval. Det betyr at vi skal velja nytt sokneråd i kyrkjelydane våre.

Soknerådet møtest omlag ein gong i månaden og soknepresten er medlem i tillegg til seks valde medlemmar.

 

 

I våre kyrkjelyd er vi særleg opptatt av desse sakene:

- at Guds ord vert forkynt og sakramenta forvalta

- at barn og unge skal undervisast i den kristne trua

- at diakonien skal gjennomsyra arbeidet vårt

- at kyrkjemusikken får gode vilkår og kan vidareutviklast

Soknerådet arbeidar med diakoni og omsorgsteneste. Rådet er med på å legga dei overordna føringane for gudstenester og konfirmasjonsundervisning og lagar planar innanfor kyrkjemusikk og for å nemna noko.

Ei nasjonal undersøking blant sitjande soknerådsmedlemmar viser at eit stort fleirtal trivst og opplever det som meiningsfylt å vera med i soknerådet.

Vil du vera med på laget?

Kontakt kyrkjeverje, soknerådsleiar eller ein i soknerådet om du lurer på noko eller har lyst å stilla til val.

Kandidatar til soknerådsvalet må vi ha på plass innan 31. mars, valet er 11. september 2023.

Sokneråd 2019-2023: Sokneråda: (kyrkja.no)

 

Tilbake